RO RU EN
e-mail: info@acap.md
(+373 22) 22-19-25
(+373 22) 54-14-21
(+373 22) 54-14-95
Evenimente IFAC
29.10.2010
REPARIS. The road to Europe: Programm of Accountants Reform and Institutional Strengthening
REPARIS. (Calea spre Europa, Programul de Reformă a  Contabilităţii şi Fortificare Instituţională)


Obiectivul comunităţii este sprijinirea ţărilor REPARIS în abordarea problemelor legate de audit şi supravegherea activităţii de audit, inclusiv alinierea cadrului legislativ la acquis-ul communautaire, facilitarea înţelegerii principalelor aspecte referitoare la acquis-ul Uniunii Europene, precum şi împărtăşirea experienţelor proprii în abordarea acestora, şi în cele din urmă dezvoltarea şi punerea în aplicare a planurilor de acţiune la nivel regional, precum şi la nivel naţional în ţările participante - Albania, Bosnia-Herzegovina, Croația, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Moldova și Serbia.

Comunitatea de practică este facilitată de Centrul pentru Reforme în domeniul Raportării Financiare al Băncii Mondiale (CFRR). Membrii comunităţii sunt profesionişti în domeniul auditului şi supravegherii activităţii de audit din diferite ţări care împărtăşesc obiectivul comun de îmbunătăţire a sistemelor din ţara lor. Prin schimbul de informaţii şi de experienţă cu grupul, membrii învăţa unii de la alţii, şi beneficiază, de asemenea de oportunitatea de a se dezvolta profesional în acest domeniu.

Cea mai recentă întrunire a membrilor comunităţii a avut loc la Viena în perioada 13-15 octombrie, iar Moldova a fost reprezentată de către Natalia Tonu, şeful Secţiei reglementări în activitatea de audit a rapoartelor financiare, Ministerul Finanţelor; Silvia Cemertan, consultant al Secţiei reglementări în activitatea de audit a rapoartelor financiare, Ministerul Finanţelor; Mariana Mutu, Şeful Serviciului de control şi verificare, Consiliul de supraveghere a activităţii de audit, Prisacar Tatiana, membru al Consiliului de directori al ACAP şi Svetlana Platon, consultant local pentru programul REPARIS.

Obiectivele întrunirii pot fi generalizate după cum urmează:
  • agrearea asupra unui cadru-model de elaborare a metodologiei privind (i) supravegherea publică a activităţii de audit (POS); (ii) sistemul de asigurare a controlului calităţii (QAS) şi (iii) sistemul de sancţiuni şi disciplină (S&D);
  • aprobarea agendei privind organizarea instruirilor de la distanţă în domeniul standardelor de audit şi supravegherii publice a activităţii de audit.
În scopul realizării obiectivelor propuse şi asigurării unei înţelegeri comune, Ranjan Ganguli şi Andrei Busuioc, reprezentanţi ai CFRR, au prezentat Comunităţii de practică modele-standard privind supravegherea publică a activităţii de audit (POS), sistemul de asigurare a calităţii (QAS), sistemul de disciplină şi sancţiuni, relatând, în acest sens, despre experienţa acumulată în cadrul şedinţelor anterioare.

Astfel au fost conturate următoarele două sisteme de asigurare a supravegherii publice a activităţii de audit:
  1. Autoritatea de supraveghere publică monitorizează activitatea auditorilor, efectuează revizuiri ale calităţii şi impune sancţiuni;
  2. Autoritatea de supraveghere asigură supravegherea în interes public, având responsabilitatea finală pentru supravegherea auditorilor, sistemului de control al calităţii, sistemul de investigaţii şi sancţiuni, pe când asociaţiile profesionale acreditate efectuează nemijlocit monitorizarea activităţii membrilor săi, revizuiri ale calităţii (prin intermediul inspectorilor angajaţi sau controlului colegial), efectuează investigaţii şi au competenţă de a stabili răspunderea disciplinară şi a sancţiona abaterile disciplinare cu excepţia cazurilor aflate pe rol în instanţele de drept, raportând ulterior autorităţii de supraveghere publică. Autoritatea de supraveghere publică, responsabilă pentru protejarea interesului public (care nu este neapărat un organ de stat) este în drept de a interveni nemijlocit în activitatea de revizuire a calităţii prin participarea sau efectuarea de revizuiri a calităţii.
Membrii comunităţii au învăţat din experienţa Marii Britanii, astfel John Grewe, manager de proiect în cadrul Comitetului profesional de supraveghere publică a activităţii de audit, a relatat despre experienţa ţării sale în implementarea cerinţelor directivei. În Marea Britanie este implementat un model mixt de reglementare a supravegherii publice a activităţii de audit, similar celui descris la punctul doi mai sus. De asemenea, Paul Simkins, referindu-se la experienţa de 15 ani a Institutului Contabililor Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor (ICAEW), una din asociaţiile profesionale acreditate, în efectuarea revizuirilor de calitate, a relevat dificultăţile întâmpinate, menţionând că la început firmele erau selectate în exclusivitate în dependenţă de nivelul riscurilor identificate, ceea ce a dat posibilitatea eliminării de pe piaţă a auditorilor şi firmelor de audit dubioase. Actualmente, ICAEW selectează auditorii şi firmele de audit pentru revizuirea calităţii, combinând abordarea ciclică cu cea bazată pe risc. Astfel majoritatea firmelor de audit fac obiectul verificării cel puţin o dată la şase ani, firmele care efectuează audit statutare pentru entităţi de interes public o dată la trei ani, iar cele mai mari 20 companii de audit - anual.

De un interes deosebit s-a bucurat prezentarea reprezentantului din Lituania, care s-a referit nu numai la metodologia controlului de calitate, clarificând aspecte de ordin practic, dar şi a prezentat structura Camerei Auditorilor, schema de divizare a funcţiilor între Cameră, Autoritatea de supraveghere şi inspectori. Camera auditorilor din Lituania include actualmente 409 auditori autorizaţi şi 190 firme de audit, înregistrate în Lituania, ceea ce reprezintă aproximativ 62% din auditorii activi. Camera Auditorilor din Lituania este membru al IFAC şi al FEE.

La compartimentul Sancţiuni şi disciplină, Anna Colban, secretar al Bordului de disciplină pentru contabili şi actuari (AADB) din cadrul Consiliului de Raportare Financiară (FCR) din Marea Britanie a relatat despre structura şi funcţiile Bordului, precum şi finanţarea acestuia. AADB este structura de investigaţie şi disciplină, responsabilă pentru operarea şi administrarea unui sistem disciplinar independent, judecînd abaterile săvîrşite de membrii a şase organe profesionale: ACCA, CIMA, CIPFA, ICAEW, ICAI, ICAS. De asemenea Ana Colban, s-a referit la procedurile de investigaţie şi aplicare a sancţiunilor în dependenţă de abaterile disciplinare săvârşite.
Ben Johnson, manager al Companiei FTI Consulting, a împătăşit din experienţa acumulată în investigarea cazurilor majore, examinate în numele AADB. Costurile de investigaţie sunt acoperite de către firmele de audit supuse sancţionării sau organismele profesionale din cadrul cărora fac parte.

Ca urmare a discuţiilor între membrii comunităţii şi dezbaterilor pe marginea prezentărilor, au fost formulate următoarele concluzii şi recomandări:
  1. Grupul de lucru, dedicat supravegherii publice a activităţii de audit (POS) va elabora şi va prezenta spre discuţii în cadrul următoarei şedinţe a comunităţii Conceptul privind crearea şi funcţionarea unui organ de supraveghere, în conformitate cu cerinţele acquis-ul communautaire. La elaborarea conceptului membrii grupului vor fi asistaţi de către Jon Hooper, manager pe relaţii internaţionale din cadrul Consiliul pentru Raportare Financiară din Marea Britanie (Comitetul profesional de supraveghere publică a activităţii de audit face parte din consiliul menţionat);
  2. Pentru o mai bună înţelegere a modului de asigurare a controlului calităţii CFRR va organiza un seminar adiţional, în cadrul căruia va fi studiată experienţa Croaţiei, care a beneficiat de suportul ICAEW şi experienţa Macedoniei, ultimii beneficiind de suportul Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) din Franţa la stabilirea şi implementarea metodologiei de asigurare a controlului calităţii. Prezentările urmează a fi bazate în mare parte pe exemple concrete şi vor conţine descrierea metodologiei de efectuare a revizuirilor, impedimentele întâmpinate şi lacunele depistate, revizuiri ale dosarelor pentru firmele Big4 şi firmele mici. Materialele prezentărilor vor fi iniţial remise membrilor grupului de lucru, care vor efectua un schimb de informaţii şi vor coopera pe parcurs în vederea definitivării unui material util tuturor membrilor comunităţii de practică.
  3. Grupul de lucru dedicat sistemului de sancţiuni şi disciplină va efectua un studiu amplu privind bunele practici la acest capitol, de exemplu, experienţa Marii Britanii, Lituaniei, ACCA, ICAEW cu elaborarea ulterioară a Conceptului-cadru, ce ar putea fi preluat de ţările participante în cadrul programului.
  4. Comunitatea de practică a reiterat necesitatea organizării instruirilor de la distanţă pentru reprezentanţii ai Consiliilor de supraveghere publică a activităţii de audit, reglementatorilor, auditorilor şi altor reprezentanţi relevanţi ai comunităţilor locale, iar printre subiectele de o importanţă semnificativă impunându-se: (i) Principalele caracteristici ale auditului statutar în conformitate cerinţele directivei şi recomandările Comisiei europene; (ii) Crearea, rolul şi funcţionarea organismului de supraveghere publică şi modul de asigurare a controlului calităţii; (iii) efectuarea auditului în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale de audit; (iv) sistemul de asigurare a disciplinei şi aplicarea sancţiunilor.

Toate prezentările din cadrul acestui seminar pot fi accesate la adresa http://worldbank.org/reparis.
Regional REPARIS Progress Report.

De asemenea, CFRR intenţionează implicarea persoanelor interesate în urmărirea lucrărilor comunităţii de practică de la distanţă prin intermediul tehnologiei Adobe Connect. În cazul în care sunteţi interesat, puteţi adresa o solicitare în scris la adresa de e-mail s_platon@yahoo.com pentru următoarele şedinţe ale comunităţii.