RO RU EN
e-mail: info@acap.md
(+373 22) 22-19-25
(+373 22) 54-14-21
(+373 22) 54-14-95
În calitate de membri ai asociaţiei pot fi persoane, care recunosc Statutul ACAP, valorile etice ale profesiei şi au efectuat plăţi de aderare, şi anume:
în calitatea de membru individual al asociaţiei pot fi următoarele persoane fizice:
 1. cetăţeni ai Republicii Moldova, apatrizii şi cetăţeni străini, care lucrează în republică, cu capacitate de exerciţiu deplină, specialişti în domeniul contabilităţii, auditului sau în domenii conexe (fiscalitate, finanţe, management, economie şi drept civil), inclusiv întreprinzători individuali;

în calitate de membru colectiv al asociaţiei pot fi următoarele persoane juridice
 1. societăţi de audit – în temeiul art.18 alin.(1) din Legea privind activitatea de audit;
 2. asociaţii obşteşti ale contabililor şi/sau auditorilor, profesiunilor conexe – în temeiul art.1 alin.(1) din Legea cu privire la asociaţii obşteşti.

Membrilor individuali ai asociaţiei li se atribuie următoarele categorii profesionale de membru:
 1. membru deplin;
 2. membru asociat;
 3. membru student.

Categoria profesională de membru deplin se atribuie membrilor individuali ai asociaţiei, care deţin:
 1. certificatul CAP (Certified Accountant Practitionier) sau CIPA (Certified International Professional Accountant), atribuit la solicitarea ACAP RM, sau certificatul CPC (Contabil Profesional Certificat) al ACAP RM, sau certificatul contabilului atribuit în altă ţară şi recunoscut în modul stabilit în Republica Moldova; sau
 2. certificatul auditorului, atribuit de organul împuternicit din Republica Moldova sau certificatul auditorului eliberat în altă ţară şi recunoscut în modul stabilit în Republicii Moldova; sau
 3. titlul de academician, membru corespondent, diplomă de doctor habilitat ori doctor şi/sau profesor ori conferenţiar universitar (docent), în economie sau în drept civil.

Categoria profesională membru asociat se atribuie membrilor individuali ai asociaţiei, care ocupă funcţia de contabil sau practică o activitate conexă, precum şi stagiarilor în activitatea de audit.

Categoria profesională membru student se atribuie studenţilor facultăţilor de economie şi business ale instituţiilor de învăţământ superior, care se specializează în domeniul contabilităţii, auditului sau în profesiuni conexe.

Asociaţia poate atribui titlul „Membru de onoare” membrilor individuali ai asociaţiei, care întrunesc următoarele calităţi:
 1. au stagiu de activitate de cel puţin 30 ani în calitate de contabil şi/sau de auditor şi de specialist în profesiuni conexe;
 2. sunt membri deplini ai asociaţiei şi au adus o contribuţie esenţială la dezvoltarea profesiei;
 3. se bucură de o reputaţie profesională impecabilă.

Titlul „Membru de onoare” se atribuie prin hotărârea adunării generale. Informaţia privind atribuirea acestui titlu se publică.

Membrul de onoare este exonerat de cotizaţiile anuale şi poate avea şi alte preferinţe stabilite de adunarea generаlă. El poate participa la dezbateri în adunările generale, având dreptul la vot, doar dacă îndeplineşte obligaţiile membrului deplin activ.

Membrul activ al asociaţiei (pct.4.14) este în drept:
 1. să beneficieze, în mod prioritar, de toate serviciile ce se acordă de către asociaţie;
 2. să participe la dezbateri în cadrul adunărilor generale;
 3. să exercite dreptul de vot la adunările generale, să aleagă şi să fie ales în orice organ electiv al asociaţiei, dacă nu are datorii la capitolul cotizaţiilor anuale de membru;
 4. să participe, în modul stabilit, la realizarea planurilor, programelor şi proiectelor asociaţiei, precum şi la conferinţe, seminare şi alte acţiuni ale asociaţiei;
 5. să înainteze asociaţiei propuneri privind proiectele actelor normative ce se elaborează în domeniul contabilităţii şi auditului, precum şi privind proiectele amendamentelor în actele normative în vigoare;
 6. să înainteze asociaţiei, în scris sau verbal, propuneri de perfecţionare a activităţii acesteia;
 7. să se adreseze la asociaţie în vederea de a primi recomandare pentru încadrare în muncă potrivit profesiei;
 8. să iasă liber din asociaţie, în baza cererii, cu sau fără indicarea motivelor ieşirii;
 9. să efectueze alte acţiuni prevăzute de legislaţie sau regulamentele interne ale asociaţiei.

Numai membrii asociaţiei care locuiesc permanent pe teritoriul Republicii Moldova Moldova pot să dobândească calitatea de membru al consiliului asociaţiei sau comisiei de audit intern.

Membrul asociaţiei este obligat:
 1. să participe la realizarea misiunii asociaţiei;
 2. să respecte сerinţele legislaţiei, standardelor profesionale, precum şi valorile eticii ale profesiei, inclusiv să se abţină de la fapte care ar prejudicia reputaţia asociaţiei;
 3. să sporească continuu calificarea sa;
 4. să achite cotizaţii anuale de membru până la 31 decembrie a fiecărui an;
 5. să notifice asociaţia despre schimbarea datelor personale operate în registrul membrilor asociaţiei, privind exercitarea funcţiei publice, inclusiv elective;
 6. să notifice asociaţiei privind sancţiunile aplicate asupra sa de organul de licenţiere (de autorizare) sau cel de supraveghere publică, precum şi privind sentinţa, hotărârea sau decizia judecătorească definitivă privind privarea dreptului de a exercita activitatea contabilă, cea de audit sau altă activitate conexă ori de a ocupa respective funcţii;
 7. să prezinte toate documentele şi să creeze alte condiţii pentru efectuarea de către asociaţie a investigaţiei disciplinare;
 8. să respecte alte prevederi prezentului statut, regulamentelor interne, precum şi hotărârile adunării generale şi deciziile consiliului asociaţiei.

Membrul asociaţiei nu-şi păstrează drepturile asupra patrimoniului transmis gratuit asociaţiei în proprietate, nici asupra taxelor de aderare sau cotizaţiilor anuale de membru achitate.

Membrul asociaţiei nu răspunde pentru obligaţiile patrimoniale ale asociaţiei.

Membrul asociaţiei nu este în drept să susţină în numele asociaţiei oricare partid politic, mişcare politică, bloc electoral sau candidat în autoritate publică.

Asupra membrilor colectivi se extind toate drepturile, obligaţiile şi răspunderea membrilor individuali, dacă legislaţia, prezentul statut sau regulamentele interne ale asociaţiei nu prevăd altfel.

Membrul colectiv al asociaţiei urmează să fie prezentat în organele asociaţiei numai prin contabil, auditor sau prin altă persoană fizică titular al profesiei conexe.

În cazul în care membrul asociaţiei a comis încălcarea disciplinei profesionale, în privinţa lui poate fi intentat procesul disciplinar în conformitate cu prezentul statut (articolul 10) şi regulamentul intern al asociaţiei.