RO RU EN
e-mail: info@acap.md
(+373 22) 22-19-25
(+373 22) 54-14-21
(+373 22) 54-14-95
Pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor statutare asociaţia efectuează activitatea social-utilă a оrganizaţiei profesionale, inclusiv:
 1. participă la elaborarea şi/sau consultarea publică a proiectelor concepţiilor, strategiilor, planurilor şi programelor naţionale ce ţin de dezvoltarea profesiei, precum şi proiectelor de amendamente la aceste acte strategice;
 2. asistă elaborarea proiectelor de legi, hotărârilor Guvernului Republicii Moldova, actelor normative ale Ministerului Finanţelor şi ale altor autorităţi publice în domeniul contabilităţii şi auditului, precum şi proiectelor de amendamente la aceste acte;
 3. participă la elaborarea şi/sau dezbaterea publică a proiectelor de standarde naţionale de contabilitate (SNC) şi transpunerea standardelor internaţionale de audit (ISA) şi de control al calităţii (ISQC), la elaborarea sau transpunerea comentariilor şi recomandărilor la acestea, precum şi a proiectelor de amendamente la aceste acte;
 4. asistă implementarea legilor, regulamentelor şi standardelor profesionale (tehnice) în practica contabilităţii şi auditului, inclusiv implementarea standardelor internaţionale, precum şi SMO ale IFAC;
 5. elaborează şi/sau implementează programele naţionale şi internaţionale de certificare profesională a membrilor asociaţiei, inclusiv în comun cu Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi (ECCAA), în conformitate cu standardele educaţionale IFAC şi europene;
 6. participă la certificare şi autorizare (licenţiere) în domeniul contabilităţii şi auditului, în modul stabilit de legislaţie;
 7. organizează conferinţe, mese rotunde, seminare şi/sau participă la ele, în vederea perfecţionării calificaţiei contabililor şi auditorilor;
 8. publică noutăţi din domeniul profesiei, informaţii privind activitatea sa şi, după caz, despre cerere şi ofertă pe piaţa serviciilor contabile şi de audit;
 9. participă la activitatea sau colaborează cu asociaţiile necomerciale de profil, atât naţionale, cât şi internaţionale;
 10. monitorizează instruirea profesională continuă a membrilor săi, precum şi respectarea normelor codului eticii profesionale;
 11. organizează investigaţiile încălcărilor disciplinare comise de membrii asociaţiei şi, după caz, aplică sancţiuni disciplinare, precum şi examinează şi mediază litigiile civile între membrii asociaţiei;
 12. exercită alte activităţi social-utile pentru dezvoltarea profesiei, în conformitate cu Codul civil al Republicii Moldova, Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, Legea contabilităţii, Legea privind activitatea de audit, precum şi cu alte legi, care ţin de scopurile statutare ale asociaţiei.

Asociaţia are dreptul să efectueze următoarele activităţi economice care decurg nemijlocit din scopurile statutare ale asociaţiei:
 1. organizarea şi ţinerea lecţiilor, seminarelor şi training-urilor în scopul perfecţionării calificării contabililor, auditorilor şi specialiştilor de profesiuni conexe;
 2. editarea, în domeniul profesiei, a cărţilor, broşurilor şi altor publicaţii, ziarelor şi a revistelor şi periodicelor;
 3. cercetarea şi dezvoltarea în domeniile prioritare contabilităţii, auditului şi activităţii asociaţiei, inclusiv pe baza contractelor încheiate cu autorităţile publice;
 4. activitatea bibliotecilor;
 5. activitatea economică de alte genuri, care decurge nemijlocit din scopurile statutare ale asociaţiei.