DISCUȚII

ACAP RM Vă informează: Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică Proiectul Legii contabilității
Data: 06.12.2016

La 1 septembrie 2014 a intrat în vigoare Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 112 din 2 iulie 2014 (în continuare Acord de Asociere). Conform

Acordului de Asociere, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională prevederile acquis-ului comunitar în domeniul raportării financiare corporative (Anexa II la capitolul 3 Dreptul societăților comerciale, contabilitate și audit și guvernanța corporativă din titlul IV). Pentru realizarea acestui angajament în domeniul contabilității urmează a fi transpuse următoarele documente:
-        Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182/19 din 29 iunie 2013 (denumită în continuare Directiva 2013/34/UE).
-        Regulamentul (CE) NR. 1606/2002 al Parlamentului European și a Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 243/1 din 11 septembrie 2002.

Pentru identificarea discrepanțelor cu legislația în vigoare în domeniul contabilității și raportării financiare cu acquis-ului comunitar, Ministerul Finanțelor a elaborat și publicat tabelul de transpunere. Ulterior în luna decembrie 2015, în baza discrepanțelor identificate, a fost elaborat și prezentat Conceptul privind transpunerea Directivei privind contabilitatea (2013/34/EU) și Directivei privind auditul (2006/43/EU).

Termenul-limită de prezentare - 15 decembrie 2016, ora 18:00, la adresa electronică: info@acap.md.

Vă multumim anticipat pentru colaborare.

Sursa: www.particip.gov.md
Înapoi la lista discuţiilor
 
Formular pentru mesaj:
 
[+++]
Codul de securitate: *
  
* - Câmp obligatoriu