Conducerea ACAP RM

Organele de conducere ale ACAP RM sunt:

  1. adunarea generală a membrilor asociaţiei sau adunarea delegaţilor acestora (adunare generală);
  2. consiliul directorilor asociaţiei (consiliul asociaţiei);
  3. directorul executiv;
  4. comisia de audit intern.

Organul suprem de conducere al ACAP RM este Adunarea generală.

Adunarea generală este în drept să decidă asupra tuturor direcţiilor, ce fac obiectul activităţii ACAP RM.

Adunarea generală ordinară este convocată o dată în an.

Adunarea generală extraordinară poate fi convocată în orice timp după necesitate.

Consiliul Director ACAP RM este organul ce realizează conducerea ACAP RM în perioada dintre Adunările generale.

Consiliul Director este ales de Adunarea generală din rândul membrilor ACAP RM pe un termen de 3 ani.

Consiliul Director al ACAP RM este constituit din Preşedintele Consiliului Director, Vicepreşedinte şi Comitete.

Numărul membrilor Consiliului Director şi a Comitetelor este stabilit de Regulamentul de ordine interioară al ACAP RM.

Consiliul Director este organul unic, ce reprezintă ACAP RM în relaţiile cu alţi membri ai ACAP RM, cu Guvernul şi Parlamentul Republicii Moldova, ministerele şi alte organizaţii, precum şi cu alţi membri, persoane, cointeresate în activitatea curentă a ACAP RM.

Comitetele ACAP sunt create de Consiliul Director cu scopul îndeplinirii obiectivelor ACAP şi a soluţionării problemelor create ale contabililor şi auditorilor din Republica Moldova, de asemenea şi a problemelor care au importanţă pentru ACAP RM.
Fiecare Comitet dispune de un Regulament şi Plan de activitate, care conţin obiectivele şi responsabilităţile acestuia.

Conducerea curentă a activităţii ACAP RM este realizată de Directorul executiv, desemnat şi eliberat din funcţie de Consiliul Director.

Controlul activităţii economico-financiare a ACAP RM este realizat de Comisia de revizie, aleasă de către Adunarea generală pe un termen de 1 an şi se efectuează nu mai rar de o dată în an.